Historia Szkoły

Sztandar – Polska Szkola im. św Ferdynanda

Szkoła św Ferdynanda - Polska Szkola

logo szkoły św. Ferdynanda

Założenie szkoły 

W okolicy kościoła św. Ferdynanda w Chicago (ulice Central i Belmont) do dziś Polacy stanowią duży procent mieszkańców, liczby te były znacznie wyższe w latach 90., gdy powstała tutaj polska szkoła. Zaczątkiem polskiej edukacji w parafii była nauka religii w języku polskim, zorganizowana we wrześniu 1994 r. z inicjatywy miejscowego polskiego wikarusza ks. Kazimierza Lei. Do pracy katechetycznej poprosił on Siostry Misjonarki, które początkowo dojeżdżały tu z Trójcowa. Już w następnym roku (wrzesień 1995) powołano do istnienia Polską Katolicką Szkołę im. Św. Ferdynanda. Bezpośrednimi założycielami szkoły byli: ks. Jerzy Bielecki (miejscowy wikariusz), Zofia Kass, Edward Cyran i Piotr Tyrka. Wielu cennych wskazówek, przy zakładaniu szkoły, udzielił Wiktor Barczyk – znany z zasług dla oświaty polonijnej. Dzieło zatwierdził, otoczył opieką i udzielił wsparcia ówczesny proboszcz parafii św. Ferdynanda – ks. David Cortesi (Włoch z pochodzenia).

 

Wspomnienia Założycieli 

Ks. dr Jerzy Bieliecki

„W roku 1994 przyjechałem z Rzymu na dwumiesięczy pobyt do parafii św. Ferdynanda w Chicago aby pomóc w organizowaniu duszpasterstwa dla Polaków. (…) Bodaj w maju 1994 została odprawiona po raz piewszy Msza św. w języku polskim. Po jednej z takich Mszy św, w czasie wakacji 1994, zaprosiliśmy wiernych na spotkanie aby wyłonić grupę ludzi pomagających  w organizowaniu duszpasterstwa Polaków. Ta grupa została nazwana Rada Parafialna Polskiej Społeczności. Przewodniczącym tej rady został Edward Cyran, a sekretarzem Zofia Kass, która jednocześnie należała do amerkańskiej Rady Parafialnej w parafii św. Ferdynanda. (…) Na prośbę ks. proboszcza, ks. Leja rozpoczął poszukiwanie sióstr zakonnych przede wszystkim do nauczania religii w języku polskim (…). W takiej stytuacji wyjechałem z Chicago. Powróciłem w roku 1995 już po ukonczeniu studiów w Rzymie. Tym razem miał to być pobyt dłuższy –  od początku lipca 1995 do 31 stycznia 1996. (…) Ks. Leja przekazał mi poropozycję ks. Cortesi, który bardzo prosił, abym przyjechał na pół roku do parafii gdyż byłem już obeznany z sytuacją a nie miał innego księdza, który by podjął się tego zadania. (…) Ks. Leja powiedział mi, że będę musiał zajać się miedzy innymi tworzeniem polskiej szkoły, który to proces on zapoczątkował.”

 

P. Zofia Kass 

„W połowie lat 90. parafia św. Ferdynanda zaczynała nabierać polskiej barwy. Coraz wiecej młodych małżeństw szukało  miejsca gdzie by się mogli osiedlić i zakorzenić swoje rodziny. Ks. David Cortesi – proboszcz parafii św. Ferdynanda okazał wielką miłość nam Polakom i otoczył nas duchową opieką. Zapewnił nam duszpasterstwo w języku polskim, zapraszając polskich księży a także siostry zakonne. Ponieważ byłam blisko związana i zaangażowana w parafię, ks Cortesi zapoznał mnie z ks. Bieleckim, który przyjechał do parafii św. Ferdynana na czas wakacji, aby służyć Polakom. Po krótkiej rozmowie z ks. Bieleckim zaczęły się jawić pewne inicjatywy, jedną z nich było założenie polskiej katolickiej szkoły. Ks. Bielecki poprosił mnie o pośrednictwo (język angielski) i ja wyraziłam zgodę. Poszliśmy razem przedstawić te plany proboszczowi. Ks. Cortesi pobłogosławił plan pod warunkiem, że ja pozostanę w Zarządzie Szkoły tak długo, jak ks. Cortesi będzie proboszczem parafii św. Ferdynanda. Wyraziłam zgodę na tę propozycję. Kilka miesięcy później powstała szkoła, znana nam dzisiaj jako Polska Katolicka Szkoła im św. Ferdynanda.”

 

Działalność szkoły 

Już w pierwszym roku działalności, zgłosiło się ponad pięciuset uczniów, po kilku latach liczba przekroczyła tysiąc dwustu! (obecnie szkoła liczy  blisko tysiąc uczniów). Od początku zajęcia odbywały się na dwóch zmianach w soboty, a religia była wprowadzona w siatkę godzin lekcyjnych. Od pierwszego roku działalności, szkoła edukowała dzieci od zerówki (przedszkole utworzono w 2008) do klas licealnych – pierwszy egzamin maturalny odbył się w roku 1997.

Od początku funkcjonowania szkoły, oprócz zajęć lekcyjnych, przeprowadzane były różne akademie i  przedstawienia, powtarzane również dla społeczności parafialnej. Nie brakowało nigdy form rozrywki takich jak: teatrzyki kukiełkowe, bale dla dzieci, dyskoteki itp. Zadbano też o stronę duchową – ramach lekcji religii wprowadzono rekolekcje szkolne (dwa razy w roku). Tradycją szkoły stały się też konkursy wiedzy, konkursy artystyczne, wystawy prac plastycznych, koncerty muzyki klasycznej, koncerty kolęd, a ostatnio koncert pieśni patriotycznych. Już  w pierwszych latach istnienia szkoły, działalność swą rozpoczęły schole dziecięce i młodzieżowe: „Serduszka”, „Kropeczki” i „Radość”. W ostatnich latach ofertę powiększono też o zespół śpiewu i tańca „Gwiazdki” a także o program muzyczny, kółko plastyczne, kółko różańcowe i zajęcia gry w szachy. Od kilku lat, działa też w naszej szkole harcerstwo.

W ostatnich latach szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną o naukę języka polskiego od podstaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od roku 2011 szkoła św. Ferdynanda współpracuje ze szkołą Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i tym samym objęta jest patronatem KUL-u.

Od początku bardzo aktywni byli rodzice, z ich inicjatywy przeprowadzano wiele imprez kulturalnych, niektóre posiadały dużą skalę medialną. Wystawiano ambitne sztuki teatralne, organizowano wieczory poezji itp. Warto też dodać, że w szkole św. Ferdynanda działały osoby znane dziś w kręgach polonijnych: Ewa i Wacław Barnakowie ( z zespołem „Jump”), Barbara i Stefan Niedorezowie, Małgorzata i Andrzej Kieszowie czy Jan Krukowski. Tradycją szkoły stała się też coroczna zabawa karnawałowa, którą organizują rodzice.

 

Dyrekcja szkoły 

Ponieważ jest to szkoła parafialna, głównym zwierzchnikiem szkoły jest proboszcz parafii. W latach, gdy proboszczem był ks. David Cortesi, funkcję tzw. dyrektora wykonawczego pełnili polscy księża wikariusze pracujący w parafii św. Ferdynada. Funkcję tę sprawowali kolejno: ks. Jerzy Bielecki (1995), ks. Tadeusz Dzieszko (1996), ks. Władysław Juszczak (1996-2003) i ks. Roman Rataj (2003-06). Obecnie proboszcz parafii ks. Zdzislaw Torba jest bezpośrednim zwierzchnikiem szkoły. Funkcję dyrektora edukacyjnego szkoły spełniały kolejno: Anna Harmata (1995-96), Celina Bartosz (1996-97), Lucyna Olszewska (1997-2003), Renata Gawlik (2003-07), s. Genowefa Potaczała (2007-2015),  s. Dorota Domin.(2015-2017) obecnie Halina Żurawski