Patronat KUL

Patronat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
 
Współpraca

W kwietniu 2011r., nasza szkoła uzyskała patronat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, konkretną jednostką tej uczelni, sprawujacą patronat, jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Pierwsza wizyta przedstawiciela KUL – w maju 2011 r. umożliwiła przeprowadzenie egzaminów certyfikatowych ze znajomości języka polskiego na poziomie B1, wzięli w nim udział chętni uczniowie z klas ósmych i liceum. Od tej pory, co roku, przeprowadzane są egzaminy dla licealistów (na poziom B2) a dla nauczycieli organizowane  są warsztaty metodyczne. Kolejnym projektem, wynikłym z tej współpracy jest próba przygotowania nowych ćwiczeń, a w dalszej perspektywie podręczników, które byłyby bardziej efektywne w podnoszeniu sprawności językowych uczniów. Najpoważniejszym, jak do tej pory, przedsięwzięciem, jest zorganizowanie studium podyplomwego/kursu dokształcającego dla nauczycieli w zakresie – Nauczanie języka polskiego jako obcego. Studium obejmuje 360 godzin lekcyjnych, rozłożonych na sześć zjazdów w latach 2013-2014.

 

Certyfikat
Instruktorzy z KUL przeprowadzają egzaminy certyfikatowe. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, potwierdza opanowanie pięciu sprawności (rozumienia ze słuchu, gramatyki, rozumienia tekstów pisanych, mówienia i pisania). Uczeń, po zdaniu egzaminu otrzymuje dyplom, natomiast w momencie rozpoczęcia studiów na
jakiejkolwiek uczelni, zwraca się z prośbą do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o wystawienie zaświadczenia. KUL wysyła bezpośrednio do danej uczelni zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego oraz podaje ilość godzin kredytowych. Egzamin certyfikatowy, przeprowadzany przez KUL, jest wzorowany na Państwowym
Egzaminie Certyfikatowym organizowanym przez polskie ministerstwo. Osoby przeprowadzające egzaminy KUL należą do zespołu przygotowującego egzaminypaństwowe. Certyfikat jest wystawiany w imieniu Szkoły Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 
O szkole
Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II istnieje od ponad trzydziestu lat. Będąc częścią KUL, szkoła korzysta z wiedzy i doświadczenia wielu jego wydziałów. Szkoła ma ogromne doświadczenie w konstruowaniu i prowadzeniu programów pozwalających opanować polski język
i wszechstronnie poznać polską kulturę. Współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz współtworzy, wraz z innymi placówkami uniwersyteckimi, państwowy system poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego. Szkoła Języka i Kultury Polskiej współpracuje z wieloma instytucjami na całym świecie
(Chicago Public Schools, Kosciuszko Fundation, University of Wisconsin-Milwakuee, Fundacja Roberta Bosha, DAAD) wspólnie realizując programy i działania mające na celu podnoszenie znajomości polskiego języka i propagowanie wiedzy o polskiej kulturze. www.kul.pl/szkola-jezyka-i-kultry-polskiej