Regulamin

REGULAMIN
POLSKIEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY IM. ŚW. FERDYNANDA

Na Bieżący Rok Szkolny

 

Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

 

 • prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia i opieki w czasie trwania zajęć w szkole
 • uzyskania rzetelnej wiedzy (w języku polskim) na danym poziomie kształcenia
 • poszanowania godności osobistej i dyskrecji oraz życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • sprawiedliwej oceny, zgodnie z poziomem umiejętności i wiadomości oraz bieżącego informowania

o ocenach z poszczególnych przedmiotów

 • zgłaszania wszelkich problemów nauczycielom lub dyrektorowi szkoły
 • reprezentowania szkoły na imprezach i  konkursach pozaszkolnych autoryzowanych przez szkołę

 

Uczeń ma obowiązek:

 

 • regularnego uczęszczania na każde zajęcia (wszelkie nieobecności muszą być usprawiedliwione przez rodziców lub opiekunów u wychowawcy) Przyjmuje się dopuszczalną liczbę nieobecności w szkole – 10 sobót w ciągu roku (40 godzin lekcyjnych dla szkoły podstawowej i 50 dla liceum). Wszelkie spóźnienia i wcześniejsze zwolnienia będą wliczane w nieobecności szkolne. Nieobecność powyżej 10 dni powoduje skreślenie z listy uczniów.
 • posługiwania się językiem polskim zarówno w czasie lekcji jak i w porozumiewaniu się z innymi uczniami
 • posiadania podręczników szkolnych i pomocy naukowych zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną (zeszyty i książki powinny być podpisane)
 • przyswajania zagadnień poruszanych na lekcji oraz samodzielnego, starannego i dokładnego wykonywania prac domowych
 • podporządkowania się poleceniom nauczyciela i innych pracowników szkoły, a także rodziców dyżurujących
 • kulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą
 • szanowania sprzętu i wyposażenia szkoły, dbania o czystość i porządek w klasie (szkody wyrządzone przez ucznia całkowicie pokrywają jego rodzice lub opiekunowie)
 • ubierania się skromnego i schludnego (na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego obowiązuje ubranie w kolorach biało-czarnych)

 

Zabrania się:

 

 • żucia gumy na terenie szkoły
 • przynoszenia do szkoły wszelkich słodkich napojów (dopuszcza się tylko picie zwykłej wody), a także zabrania się spożywania posiłków w szkole (nie dotyczy przedszkola i zerówki)
 • samodzielnego opuszczania klasy lub budynku szkolnego podczas trwania zajęć
 • używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych. W przypadku niedostosowania się do tego punktu, nauczyciel lub rodzic dyżurujący ma prawo zabrać sprzęt i oddać do biura szkolnego. Zwrot sprzętu będzie możliwy po złożeniu przez rodzica kaucji $20.00 na rzecz szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zgubione w szkole

 

Nagrody

 

Za wzorowe zachowanie, postępy w nauce i aktywny udział w uroczystościach szkolnych uczeń kwalifikuje

się do:

 • pochwały udzielonej przez nauczyciela wobec klasy lub szkoły
 • pochwały udzielonej przez dyrektora szkoły wobec klasy lub szkoły
 • wystosowania listu pochwalnego przez dyrekcję szkoły do rodziców lub opiekunów
 • otrzymania dyplomu lub nagrody rzeczowej ustalonej przez Radę Pedagogiczną

 

Kary

 

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły oraz zakłócanie lub uniemożliwianie procesu dydaktyczno-wychowawczego uczeń podlega następującemu postępowaniu dyscyplinarnemu:

 • upomnienie udzielone przez wychowawcę
 • poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia
 • upomnienie przez dyrektora szkoły
 • wezwanie rodziców lub opiekunów do szkoły
 • nagana pisemna udzielona przez dyrektora szkoły
 • zawieszenie w prawach ucznia
 • skreślenie z listy uczniów

 

Prawa i obowiązki rodziców lub prawnych opiekunów

Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do:

 • poszanowania godności i zapewnienia ochrony danych osobowych
 • dyskrecji we wszelkich sprawach ujawnianych nauczycielowi dotyczących ucznia
 • udziału w Walnym Zebraniu Szkoły i wyrażania swojej opini i wniosków w sprawach szkolnych
 • udziału w trójce klasowej i Komitecie Rodzicielskim szkoły (szczegółowe procedury zawiera statut szkoły)
 • kontaktu z dyrekcją szkoły i nauczycielami (po wcześniejszym ustaleniu terminu)

 

Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek:

 • punktualnego przywożenia i odbierania dzieci ze szkoły (ubezpieczenie szkolne obowiązuje tylko w obrębie budynku szkolnego, za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice)
 • usprawiedliwiania nieobecności uczniów
 • kontaktu z wychowawcą
 • obecności na zebraniu z rodzicami
 • podawania wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia ucznia
 • powiadamiania o zmianie adresu lub telefonu
 • czynnego udziału w dyżurach szkolnych

…………………………………………………

Dyrektor Szkoły – Halina Żurawski

Pełna Wersja PDF – Link poniżej:

Regulamin przebywania rodziców w szkole

Polityka Bezpieczeństwa – dla rodzicow